Fuqing No.1 Middle School Project >>

 

 

Guangzhou Foreign Language School Project >>

 

 

Huaqiao University Project >>

 

 

Jinan Maple Leaf Bilingual School Project >>

 

 

Qingdao Hisense School Project >>

 

 

Shenzhen Liyuan Foreign Language Primary School >>

 

 

Shenzhen Manchester Castle International School Project >>

 

 

Shenzhen Xiaogang Dongma Road Primary School Project >>

 

Squirrel AI Education Project >>

 

Taiyuan No. 5 Middle School Project >>

 

 

 

Taiyuan Kindergarten School Project >>

 

Taiyuan Yuying Middle School Project >>